Logo Fundusze Europejskie Wiedza i Rozwój [300x142]Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny [300x89]

 

LOWE czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Gościeradów

Gmina Gościeradów otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację ,,OIC Poland” w Lublinie. Projekt: modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Liderem projektu jest Gmina Gościeradów, zaś głównym partnerem Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym. Celem głównym jest edukacja i aktywizacja osób dorosłych dotychczas nie biorących udziału (albo uczestniczących sporadycznie) w jakichkolwiek formach zorganizowanego uczenia się na obszarach zdegradowanych i defaworyzowanych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną darmowe szkolenia i warsztaty dla osób dorosłych, w tym rodziców lub opiekunów dzieci realizujących obowiązek szkolny, w szczególności będą to:

-        osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;

-        osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji;

-        osoby dorosłe związane z rolnictwem;

-        osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;

-        osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;

-        osoby dorosłe w wieku 45+.

 Logo Polskiej Fundacji Ośrodków Wspierania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie [300x50]