Tablica mój rynek Logotyp [7016x4961]

Operacja typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

Tytuł operacji: „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie Ukazowym”

Cel operacji:Celem operacji jest poprawa stanu technicznego targowiska w m. Gościeradów Ukazowy. Budowa sanitariatów wpłynie na poprawę standardów technicznych i sanitarnohigienicznych. Budowa zadaszania umożliwi handel przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Zwiększenie liczby stoisk oraz zapewnienie ponad połowy zadaszonej części powierzchni handlowej targowiska dla rolników ma na celu zachęcenie ich do sprzedaży własnych płodów rolnych. Wpłynie to na poprawę konkurencyjności oraz promocję lokalnych produktów rolnych. Wykonanie oświetlenia ułatwi handel i zwiększy bezpieczeństwo. Utwardzenie terenu znacznie poprawi warunki użytkowe i estetykę obiektu. Dzięki wykonanej infrastrukturze obiekt będzie działał całorocznie (w każdą środę).

Efekt rzeczowy realizacji operacji: wykonano targowisko gminne w Gościeradowie Ukazowym - nowoczesne miejsce do handlu. Powstało 64 stoiska w tym 32 zadaszone. Ponad połowa stoisk zarezerwowana jest dla sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Utwardzono teren i wykonano sanitariaty, co poprawi komfort korzystania z targowiska.

Wartość projektu:2 287 800,00 zł.

 

 

Gmina Gościeradów zakończyła Przebudowę targowiska gminnego „Mój Rynek” w Gościeradowie. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 2 287 800,00 zł, w tym dofinansowanie unijne to 999 442,00 zł. Dofinansowanie pochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, Operacji typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

     Zdjęcie tablicy z logotypem [4032x3024]

      Zdjęcie tablicy informacyjnej [4032x3024]

 

Inwestycja zrealizowana została w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę „Eko–Drogpol” z siedzibą w Urzędowie.

Targowisko zlokalizowane jest na działce nr 747 w Gościeradowie Ukazowym.

 

Zakres prac obejmował wykonanie następujących robót budowlanych:

 

  • nawiezienie i wyrównanie gruntu, utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa. Na nowo utwardzonym terenie wydzielono 32 stanowiska do handlu (niezadaszone), drogę pożarową, dojścia i dojazdy

 Plac targowy [4032x3024]

 

  • wykonanie wiaty targowej o wym. 15,0m x 50,0m, o konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym krytym blachą wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, odgromową, monitoringu i fotowoltaiczną. Pod wiatą wydzielono 32 stanowiska do handlu

 Wiata targowa 1 [4032x3024]

Wiata targowa 2 [4032x3024]

Wiata targowa 3 [4032x3024]

 

  • wykonanie budynku higieniczno-sanitarnego o wym. 8,0m x 10,0m z pomieszczeniami: administracyjno-biurowym, pomieszczeniem technicznym, kotłownią oraz ogólnodostępnymi toaletami, wyposażonego w wewnętrzne instalacje wod-kan, c.o. gazową, elektryczną, alarmową, klimatyzacji, monitoringu i internetową

 Budynek gospodarczy [4032x3024]

Wejścia do toalet [4032x3024]

 

  • wykonanie ogrodzenia terenu, oświetlenia zewnętrznego targowiska

 Ogrodzenie i oświetlenie targowiska [4032x3024]

       

  • wykonanie zbiornika do celów p.poż, sieci hydrantowej, przebudowie rowu odpływowego

 Zbiornik PPOŻ [4608x3456]

Przepływ [4032x3024]

 

  • montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze, tablice), zagospodarowanie terenów zielonych (nawiezienie ziemi, uprawienie i obsianie trawą)                       

Kosz i ławeczka [4032x3024]

Kosz ławeczka i tablica [4032x3024]

Zadaszenie [4032x3024]

 

 

Targowisko jest obiektem całorocznym działającym w środy i ogólnodostępnym. Łącznie powstały 64 stanowiska handlowe, w tym 34 dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych co stanowi 53,12%  powierzchni handlowej targowiska.