LogaFundusze Europejskie Pomoc technicznaorazUnia Europejska Fundusz Spójności [2304x511]

Szanowni mieszkańcy gminy Gościeradów!

 

Mamy przyjemność poinformować, że Gmina Gościeradów otrzymała dofinansowanie na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gościeradów w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Lubelskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Program Rewitalizacji jest niezbędny, aby skutecznie aplikować o środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych.

Czym jest rewitalizacja?  Zgodnie z definicją ustawową Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Obszar zdegradowany gminy to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz w którym występuje ponadto, co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych, technicznych. Wyznaczony w drodze uchwały, której projekt jest konsultowany.

W ramach planowanych działań rewitalizacyjnych przewiduje się, że wiodące cele Programu Rewitalizacji dotyczyć będą sfery społecznej, a działania inwestycyjne będą miały charakter towarzyszący.

Odbiorcami Programu Rewitalizacji są mieszkańcy, samorząd, organizacje społeczne, przedsiębiorcy. W okresie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gościeradów planuje się przeprowadzenie 3 spotkań włączających mieszkańców w proces prac nad programem i jego wdrażaniem. Powołany zostanie także Społeczny Komitet ds. Rewitalizacji, który będzie współpracował z Zespołem ds. Rewitalizacji powołanym w Urzędzie Gminy Gościeradów. W skład Zespołu ds. Rewitalizacji wchodzą pracownicy Urzędu Gminy Gościeradów, od których można uzyskać dodatkowe informacje:

Koordynator Projektu – Jarosław Czerw, tel. (15)838 11 05 wew. 422, e-mail: jaroslaw.czerw@goscieradow.pl

Magdalena Majcher, tel. (15)838 11 05 wew. 408, e-mail: magdalena.majcher@goscieradow.pl

Sylwia Kuś, tel. (15)838 11 05 wew. 407, e-mail: sylwia.kus@goscieradow.pl

Wszelkie informacje dotyczące Programu Rewitalizacji będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej www.goscieradow.pl w zakładce Rewitalizacja Gminy Gościeradów 2017-2022.

Zachęcamy wszystkich do przekazywania swoich opinii i pomysłów na rewitalizację, w tym do uczestnictwa w spotkaniach oraz badaniach ankietowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020

Plakat [800x1131]