Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU KRAŚNICKIEGO W 2019 ROKU

• Kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

• Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
-sporządzenie projektu pisma w wyżej określonych sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowoadministracyjnym lub sądowym;
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

• Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
-działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
-wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
-porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

• Na czym polega nieodpłatna mediacja na etapie przedsądowym
Nieodpłatna mediacja na etapie przedsądowym obejmuje:
-poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
-przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, -przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
-przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Na terenie powiatu kraśnickiego nieodpłatna mediacja dostępna będzie w zależności od bieżącego zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
Informacje pod nr tel. 783 660 200 od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.00.

• Sposób udzielania darmowej pomocy prawnej
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są co do zasady podczas osobistej wizyty w punkcie porad.
Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod nr tel. 783 660 200 (od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp@powiatkrasnicki.pl (adresy, godziny pracy punktów dostępne są w harmonogramie pracy punktów).
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod nr tel. 783 660 200 (od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:npp@powiatkrasnicki.pl.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

• Obowiązki informacyjne prawnika
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, wówczas adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, obejmujących w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.
 
ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA
Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić anonimową ankietę (tj.część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Ankietę należy złożyć:
• bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do oznakowanej skrzynki, znajdującej się przed wejściem do punktu, w którym udzielana jest porada prawna lub,
• w późniejszym terminie: przesłanie listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, pocztą elektroniczną na adres: npp@powiatkrasnicki.pl lub sekretariat@powiatkrasnicki.pl lub,
• złożyć osobiście bezpośrednio do kancelarii Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
 
Punkty nieodpłatnych porad mieszczą się w lokalach dostępnych dla osób niepełnosprawnych.