Gospodarka odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo!

Uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia dotychczasową „politykę śmieciową” w naszym kraju, przenosząc odpowiedzialność w tym przedmiocie na jednostki samorządu terytorialnego.

Nowy system gospodarowania odpadami ruszył z dniem 1 lipca 2013 r. Od tego momentu właściciel, użytkownik, zarządzający nieruchomością uiszcza do urzędu gminy opłatę za gospodarowanie odpadami (tzw. „podatek śmieciowy”). Natomiast wszyscy przedsiębiorcy, instytucje, urzędy, szkoły oraz pozostałe nieruchomości niezamieszkałe będą pozbywać się odpadów tak jak dotychczas, czyli na podstawie umowy z firmą wywozową.

Przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zwalnia właścicieli nieruchomości z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Jednocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości lub mieszkańcy, posiadający obecnie umowę z firmą odbierającą odpady komunalne powinni pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy. Umowy zawierają w swojej treści 3 miesięczny okres wypowiedzenia, dlatego należy złożyć wypowiedzenie do dnia 31 marca tak, aby umowa przestała obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 r.

Pierwszym i podstawowym elementem systemu jest objęcie wszystkich mieszkańców obowiązkiem pozbywania się odpadów komunalnych w sposób selektywny, tak, aby móc spełnić nałożone przez Unię Europejską na nasz kraj poziomy odzysku surowców wtórnych. Odpady z terenu Gminy mają trafiać do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów przypisane do danego regionu znajdujące się na terenie naszego województwa, określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. W przypadku Gminy Gościeradów jest to RIPOK przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku.

Uchwalona przez Radę Gminy Gościeradów wysokość stawek za odbieranie odpadów komunalnych wynosi odpowiednio:

  • dla odpadów komunalnych zbieranych w zabudowie jednorodzinnej: 11,00 zł, od osoby miesięcznie
  • dla odpadów komunalnych zbieranych w zabudowie wielorodzinnej: 15,00 od osoby miesięcznie

Wysokość opłaty zależy od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za rzetelne podanie rzeczywistej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz wyliczenie opłaty, którą następnie będzie zobowiązany uiścić na rzecz gminy. W praktyce dla mieszkańców budynków wielorodzinnych niewiele się zmieni. Opłatę, bowiem, tak jak do tej pory, mieszkańcy będą wnosili na rzecz wspólnoty albo spółdzielni, a ta ostatnia będzie rozliczać się z gminą. Pozostali właściciele będą rozliczać się bezpośrednio z gminą, a nie jak do tej pory z firmą odbierającą odpady komunalne. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących wspólnie gospodarstwo domowe będzie istniała możliwość dokonania korekty danych zawartych w deklaracji. Podstawą do jej wprowadzenia będzie np:

  1. zaświadczenie o prowadzeniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu nauki,
  2. oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju,
  3. zaświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu pracy.

Opłata za gospodarowanie odpadami uiszczana jest kwartalnie w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, (czyli opłata za III kwartał winna być dokonana do 15 lipca, za IV kw. do 15 października, za I kw. do 15 stycznia, za II kw. do 15 kwietnia). Opłata uwzględniać będzie koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów, a także koszty administrowania systemem oraz koszty tworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów. Zadaniem gminy będzie przejęcie władztwa nad całością wytwarzanych przez mieszkańców odpadów oraz stworzenie niezbędnych warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki. Zasady dotyczące rodzajów odpadów, jakie należy segregować w domu, sklepie, firmie itp., a także informacje, które odpady można oddawać dodatkowo do punktów selektywnego zbierania odpadów określone zostały w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2012 r. 

Warto podkreślić, że mieszkańcy, którzy będą zbierać odpady w sposób selektywny tj. sortować osobno papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wieolomateriałowe i odpady zielone będą płacili mniej za ich odbiór. W taki sposób będzie promowany i zarazem nagradzany system segregacji u źródła. 

Od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Gościeradów funkcjonował będzie nowy system zbierania odpadów z podziałem na: „zmieszane”, „suche” i „zielone i biodegradowalne”.

Do pojemnika na odpady „zmieszane” wrzucamy odpady pozbawione surowców i opakowań takie jak: tekstylia, obuwie, porcelana, artykuły higieniczne (zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, pampersy, wata, patyczki z watą) gotowana żywność, mokry zabrudzony papier, worki z odkurzacza, zepsute artykuły spożywcze, niedopałki, przedmioty wielomateriałowe wyraźnie niepasujące do pozostałych frakcji zbieranych selektywnie. Odpady te trafią na składowisko odpadów ZZO w Kraśniku.

Do pojemnika / worka na odpady „suche” należy wrzucać wszelkie opakowania z papieru i tektury, opakowania, pudełka i butelki plastikowe, reklamówki, folie, puszki aluminiowe i z metali żelaznych, pojemniki po produktach mlecznych, kartony po napojach, gazety, opakowania szklane (bez szkła budowlanego i zniczy), pojemniki po kosmetykach (czyste), opakowania wielomateriałowe. Powyższe odpady zostaną przewiezione na linię segregacji odpadów ZZO w Kraśniku gdzie zostaną oddzielone od siebie poszczególne frakcje (papier, plastik, szkło) i przekazane do ponownego wykorzystania.

Odpady zielone i biodegradowalne – są to gałęzie ścięte z drzew i krzewów, ziemia do roślin ozdobnych, skorupki z jajek, odpady z warzyw (niegotowane), fusy z kawy, liście, trawa, łupiny z orzechów, skórki z owoców, trociny (nieobrabiane), ścinki i resztki kwiatów, saszetki od herbaty. Odpady takie powinny być gromadzone na przydomowych kompostowniach lub w pojemnikach na odpady zielone, można je także bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie zlokalizowany w miejscowości Gościeradów Ukazowy - plac przy Urzędzie Gminy.

Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów komunalnych wszystkie odpady gromadzić będą w jednym pojemniku i wobec nich zastosowana będzie wyższa opłata (9,00 zł).

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości określona będzie następująco:

  1. odpady tzw. „zmieszane”, gromadzone mają być w pojemnikach. Częstotliwość wywozu: 1 raz na miesiąc,
  2. odpady tzw. „suche” gromadzone mają być w pojemnikach lub przezroczystych workach foliowych. Worki będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady. Częstotliwość wywozu: zabudowa jednorodzinna 1 raz na miesiąc, zabudowa wielorodzinna – dwa razy w miesiącu.

Ponadto gmina realizować będzie zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (np. meble) elektrycznego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, AGD, baterii: - raz w roku w podczas zbiórki obwoźnej z terenu całej gminy. Harmonogram odbioru będzie ogłaszany przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów.

Obowiązkowej segregacji podlegają także następujące rodzaje odpadów (nie mogą trafić do pojemników i worków): baterie i akumulatory, przeterminowane i zbędne leki, chemikalia (farby, lakiery, impregnaty, rozpuszczalniki itp.) oraz opakowania po nich, środki ochrony roślin, ich pozostałości i opakowania po nich, opakowania po nawozach i ich pozostałości, świetlówki, żarówki, lampy fluorescencyjne, opony, złom metali z odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, oleje i smary, odpady gabarytowe, gruz i materiały z remontów, rozbiórek niewymagających pozwoleń na budowę, z wyjątkiem materiałów zawierających azbest. Wszystkie powyższe odpady będzie można dostarczyć i bezpłatnie oddać do PSZOK, będą one przyjmowane w ilościach faktycznie powstałych w gospodarstwach domowych, niewskazujących na ich przemysłowy, usługowy oraz produkcyjny charakter.

Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych: tj. placówek handlowych, administracyjnych, szkół, domów ludowych, w których powstają odpady komunalne odbywać się będzie na warunkach i zasadach określonych w umowie pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

Wszelkie niezbędne informacje na temat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje można także uzyskać w Urzędzie Gminy Gościeradów pok. nr 1 oraz pod nr tel. 15 838-11-05 wewn. 415

Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o obowiązujących aktach prawnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi znajdują się także na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl/.

Deklarację można wypełnić elektronicznie korzystając z platformy ePUAP lub pobrać plik znajdujący się poniżej, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do urzędu gminy.

Do pobrania

Aktualny wzór deklaracji śmieciowej