herb gminy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Urzędzie Gminy w Gościeradowie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Urzędzie Gminy w Gościeradowie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

 

Wójt Gminy Gościeradów informuje, że w dniu 9 października 2020 roku Gminny Klub Sportowy w Gościeradowie złożył ofertę o dofinansowanie zadania publicznego pn.: ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Gościeradów poprzez prowadzenie szkoleń
w dyscyplinach sportowych wynikających z potrzeb różnych grup wiekowych mieszkańców, organizację i udział w rozgrywkach sportowych, zawodach i turniejach”.

Proponowana kwota dotacji na realizację zadania – 4000 zł.

Oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Gminy Gościeradów.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. 

Uwagi prosimy składać pisemnie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów lub wrzucić do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy wejściu do urzędu.

 

Wyświetlono: 65

Facebook.com Twitter.com

Załączniki