Wykaz spraw

Wniosek o przyznanie dofinansowania na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gościeradów.

6232
 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu  gminy Gościeradów.
 2. Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających    pozwolenia na budowę ( starostwo ).
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( starostwo ).
 4. Kopia mapy zasadniczej lub szkic sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku ( Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Kraśniku ).
 5. Oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby dokonującej demontażu wyrobów zawierających azbest w przypadku wcześniejszego demontażu dokonanego własnym kosztem i staraniem ( w załączeniu ).

Pokój nr 1 lub sekretariat urzędu gminy pok. nr 19.

Brak.

Zebrane wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w terminie wskazanym przez wymienione urzędy. Realizacja wniosków następuje do wyczerpania środków finansowych w budżecie w/w instytucji, przewidzianych na dany rok kalendarzowy. Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym będą rozpatrywane w roku następnym.

 1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1232 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r.    w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089 ).
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
 6. Zarządzenie Nr 158/2014 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 20 lutego 2014 r.

Nie przysługuje.

Wyroby zawierające azbest demontuje i zabiera do utylizacji firma wyłoniona w drodze przetargu, która ustala termin wykonania prac z właścicielem nieruchomości. Wykonanie prac związanych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest następuje w roku, którego dotyczy wniosek w okresie od marca do końca października.

Złożone dokumenty tracą ważność po upływie 2 lat.

Koszt realizacji prac związanych z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w całości ponosi gmina.

Formularze i załączniki:

Wzór oświadczenia wykonawcy [doc, 28 KB]

Wzór oświadczenia wykonawcy [pdf, 181.63 KB]

Kategorie:

Gospodarka odpadami

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.