Wykaz spraw

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

4453
  • WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
  • FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZYT UBIUEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
  • OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

Sekretariat Urzędu Gminy Goscieradów pok. nr 19.

Brak opłat.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Rozpatrzenie sprawy – w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

  • Art. 122 ust. z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2010).
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019r. poz. 391);
  • Uchwała zarządu Województwa Lubelskiego Nr IX/112/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. ,,Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego” (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 435);
  • Tabelka z PKD – wykluczenia z pomocy de minimis;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

Za pośrednictwem Wójta Gminy Gościeradów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacja tel. (15) 838 11 05 wew. 408 – mgr Magdalena Majcher

Formularze i załączniki:

Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika [doc, 43.5 KB]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [doc, 289 KB]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [xlsx, 79.2 KB]

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis [docx, 21.68 KB]

Klauzula informacyjna [doc, 38.5 KB]

Oświadczenie o zrzeczeniu się [doc, 33 KB]

Wykaz zawodów [pdf, 221.7 KB]

Zawiadomienie o zawarciu umowy [doc, 28 KB]

PKD wykluczone z dofinansowania [pdf, 393.28 KB]

Kategorie:

Dofinansowanie

Edukacja

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw edukacji i spraw społecznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.