Wykaz spraw

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

7340

Wniosek

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu  stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Decyzja  właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Sekretariat Urzędu Gminy

Opłaty za zezwolenia naliczane są zgodnie z art. 111 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2015 r.  poz.  1286) i wnoszone na rachunek gminy - Numer konta:
B.S. Ziemi Kraśnickiej O/Gościeradów
02 8717 1064 2009 9000 0345 0003  - przed wydaniem zezwolenia.

Opłaty podstawowe za rok kalendarzowy wynoszą:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
  2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5%  do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

  • Art. 18  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2015 r.  poz.  1286)

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Formularze i załączniki:

W N I O S E K O wydanie zezwolenia/zezwoleń* na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych [docx, 9.01 KB]

Kategorie:

Alkohol

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.