Wykaz spraw

Zaświadczenie stwierdzające że zgodnie z prawem Polskim można zawrzeć małżeństwo.

5360

Występując z wnioskiem o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego przedstawia się do wglądu dokument tożsamości oraz składa:

- zapewnienie

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

- dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 38 zł

Ponadto jeżeli wnioskodawca posiada:

a) skrócony odpis aktu urodzenia - w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński to kawaler i panna;

b) skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód - w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zawierającej związek małżeński to rozwiedziony/rozwiedziona;

c) skrócony odpis aktu zgonu wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa w przypadku gdy małżeństwo oraz zgon współmałżonka zarejestrowane zostały w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zawierającej związek małżeński to wdowiec/wdowa.

to prosimy o zabranie tych dokumentów do urzędu, ponieważ umożliwi to skrócenie czasu załatwiania Państwa sprawy.

Urząd Stany Cywilnego, Gościeradów Ukazowy 61, pok. 7

tel. 15 8381105, wew. 405

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.

Opłatę skarbową wnosi się na konto:Gminy Gościeradów.

nr 02 8717 1064 2009 9000 0345 0003

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r., Poz.1628 ze zm.).

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie posiadający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.