Wykaz spraw

Ustalenie warunków zabudowy

6730

 

Wypełniony wniosek  o wydanie warunków zabudowy wraz z załącznikami:

  • dwie kopie mapy zasadniczej lub katastralnej w skali 1:500 lub 1:1000 (na jednej mapie naniesiony sposób zagospodarowania terenu - miejsce lokalizacji inwestycji, oznaczenie granic terenu objętego wnioskiem, oraz granic obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać, druga mapa bez żadnych oznaczeń),
  • opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna),
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów, pokój nr 19.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

  • za decyzję o ustaleniu warunków zabudowy - 107 zł  (z opłaty zwolnione budownictwo mieszkaniowe),
  • za pełnomocnictwo - 17 zł.

Wydanie decyzji następuje średnio w czasie nie dłuższym niż - 5  miesięcy, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów.

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293).

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie ul. T. Zana 38c, 20-601 Lublin za pośrednictwem Wójta Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Kopię mapy zasadniczej lub katastralnej dla obszaru objętego wnioskiem należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kraśniku, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik.

Mapa winna obejmować teren umożliwiającej wyznaczenie obszaru analizowanego, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów, we wszystkich kierunkach ( przez front działki należy rozumieć  część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę).

W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przyjmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy [docx, 29.87 KB]

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy [pdf, 443.14 KB]

Kategorie:

Zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw rolnictwa i planowania przestrzennego

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.