Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Kod RWA:

7340

Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu  stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  • Decyzja  właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy.

Opłaty:

Opłaty za zezwolenia naliczane są zgodnie z art. 111 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277.  r. z późn. zm.) i wnoszone na rachunek gminy - Numer konta:
B.S. Ziemi Kraśnickiej O/Gościeradów
02 8717 1064 2009 9000 0345 0003  - przed wydaniem zezwolenia.

Opłaty podstawowe za rok kalendarzowy wynoszą:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
  2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5%  do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277.  r. z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty otrzymania.