Zaświadczenie o przeznaczeniu działek z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego / ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościeradów

Kod RWA:

6727

Wymagane dokumenty:

Wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów Pokój nr 19.

Opłaty:
  • 17 zł - opłata za wydanie zaświadczenia,
  • 17 zł - opłata za pełnomocnictwo.
Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
  • art. 217 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 poz. 256 z późn. zm.),
  • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),
  • art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część II ust. 21 kol. 3 ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)
Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.