Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Kod RWA:

5344

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Dowolny urząd.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, 695, 875 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Brak