Ustalenie warunków zabudowy

Kod RWA:

6730

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek  o wydanie warunków zabudowy wraz z załącznikami:

  • dwie kopie mapy zasadniczej lub katastralnej w skali 1:500 lub 1:1000 (na jednej mapie naniesiony sposób zagospodarowania terenu - miejsce lokalizacji inwestycji, oznaczenie granic terenu objętego wnioskiem, oraz granic obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać, druga mapa bez żadnych oznaczeń),
  • opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna),
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy - w przypadku ustalenia pełnomocnictwa,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów, pokój nr 19.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

  • za decyzję o ustaleniu warunków zabudowy – 598 zł (z opłaty zwolnione wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy),
  • za pełnomocnictwo - 17 zł.
Termin i sposób załatwienia:

Wydanie decyzji następuje średnio w czasie nie dłuższym niż - 5 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546),
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie ul. T. Zana 38c, 20-601 Lublin za pośrednictwem Wójta Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje:

Kopię mapy zasadniczej lub katastralnej dla obszaru objętego wnioskiem należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kraśniku, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik. Mapa winna obejmować teren umożliwiającej wyznaczenie obszaru analizowanego, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów, we wszystkich kierunkach (przez front działki należy rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę).

W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przyjmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.