Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego /ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościeradów

Kod RWA:

6727

Wymagane dokumenty:

Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów, pokój nr 19.

Opłaty:
  • wypis do 5 stron – 30 zł
  • wypis powyżej 5 stron – 50 zł
  • wyrys za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczęta część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20zł, nie więcej niż 200 zł
  • opłata za pełnomocnictwo – 17zł
Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
  • art. 217 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 poz. 256 z późn. zm.),
  • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.293 z późn. zm.)
  • art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część I ust. 51 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).
Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.