Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej

GN.6840.2.2017                                                   Gościeradów, dn. 19.06.2017 r.

 

 

O g ł o s z e n i e   o   p r z e t a r g u

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r., poz. 1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r.,poz.1490 ze zm.).

 

Wójt Gminy Gościeradów ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej.

Przedmiotem sprzedaży jest:

 1.     Nieruchomość gruntowa rolna

  • o numerze ewidencyjnym 2560/6 o powierzchni 0,1500 ha, położona w miejscowości (obrębie) Szczecyn, Gmina Gościeradów, w ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek  R VI - 0,1500 ha,
  • wpisana w Księdze Wieczystej nr LU1K 00050805/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku,
  • położona w miejscowości Szczecyn,  przy drodze gminnej, w odległości około 5 km od drogi krajowej Lublin-Kielce przeznaczona pod zabudowę zagrodową i usługową, działka w kształcie prostokąta,
  • w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów przyjętym Uchwałą Nr XXXV/182/14 Rady Gminy Gościeradów z dnia 18 września 2014 r. w/w działka położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i usługowej w gospodarstwach rolnych, ozn.symb. „MR”
  • cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 000,00 zł + 23% VAT ( dziesięć tysięcy złotych + 23% VAT),
  • forma zbycia – sprzedaż na własność,
  • nieruchomość nie jest obciążona  hipotekami,
  • Wadium wynosi 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych).


Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2015 o godz.10ºº w budynku Urzędu Gminy Gościeradów,  pokój nr 6.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej jak powyżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2017 r. włącznie, na rachunek Urzędu Gminy Gościeradów w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej oddział w Gościeradowie na konto 02871710642009900003450003.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia  odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie, podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty przeniesienia własności ponosi nabywca.

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów z niezwłocznym podaniem do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu przetargu i przyczynie jego odwołania.

Zainteresowani mogą  uzyskać dodatkowe informacje  w Urzędzie Gminy Gościeradów pok. nr 2 lub pod numerem tel. (15) 8381105 wew. 415.

Opublikowano: 21 czerwca 2017 14:45

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu [621.14 KB]

Wyświetleń: 1784

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.