Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej do upraw polowych

GN.6840.1.2017                                                    Gościeradów, dn. 19.06.2017 r.

 

 

O g ł o s z e n i e   o   p r z e t a r g u

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

Wójt Gminy Gościeradów ogłasza  przetarg ustny ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej do upraw polowych .

Ograniczenie przetargu spowodowane jest brakiem dostępu nieruchomości do drogi publicznej

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

1.      Nieruchomość gruntowa :

  • o numerze ewidencyjnym 1935  o powierzchni 0,21 ha, położona w  miejscowości (obrębie) Gościeradów, Gmina Gościeradów, w ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek  R IIIb -  0,21  ha,
  • wpisana w Księdze Wieczystej nr KW  LU1K 00078900/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku,
  • położona w miejscowości Gościeradów, w kształcie prostokąta , bez dostępu do drogi publicznej,
  • zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów przyjętym Uchwałą Nr XXXV/182/14 Rady Gminy Gościeradów z dnia 18 września 2014 roku działka nr 1935 zlokalizowana o obrębie Gościeradów położona jest na terenach rolnych, ozn. symb. „R”,
  • cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3500,00 zł  ( trzy tysiące pięćset  złotych),
  • forma zbycia – sprzedaż na własność,
  • nieruchomość nie jest obciążona  hipotekami,
  • wadium wynosi 500,00 zł (pięćset  złotych).

Warunki przetargu:

  1. Przetarg ograniczony jest  do właścicieli działek sąsiadujących mających dostęp do drogi publicznej.
  2. Do dnia 21.07.2017 r. do godz.15³º w sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów , w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „ Przetarg ustny ograniczony nieruchomości – Gościeradów” należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa w przetargu dołączając następujące dokumenty:

-    dane oferenta

-        dokument potwierdzający tytuł prawny do sąsiadującej nieruchomości z dostępem do drogi publicznej  (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2017 o godz. 9ºº w budynku Urzędu Gminy Gościeradów,  pokój nr 6.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg odbędzie się gdy do przetargu zostanie zakwalifikowany co najmniej jeden oferent spełniający warunki określone w ogłoszeniu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości podanej jak powyżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2017r. włącznie, na rachunek Urzędu Gminy Gościeradów w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej oddział w Gościeradowie na konto 02871710642009900003450003.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie, podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty przeniesienia własności ponosi nabywca. 

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów z niezwłocznym podaniem do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu przetargu i przyczynie jego odwołaniu.

Zainteresowani mogą  uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Gościeradów pok.nr 2 lub pod numerem tel. 15 – 8381105 wew. 415.

Opublikowano: 21 czerwca 2017 14:41

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu [739.5 KB]

Wyświetleń: 1633

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.