herb gminy Gościeradów

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 19 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 108/2020

Wójta Gminy Gościeradów

z dnia 19 października 2020 r.

 

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 30 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 713), Uchwały Nr XLI/197/10 Rady Gminy Gościeradów  z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego zarządzam co następuje:

§  1.     Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2021 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia (dalej: projekt programu). Projekt programu będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gościeradów oraz na stronie internetowej gminy.

§  2.     Celem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji i wprowadzenie ewentualnych zgłoszonych uwag.

§  3.     Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 20 października 2020 r. do dnia      2 listopada 2020 r.

§  4.     Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów (pok. nr 19).

§  5.     Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, udzielanie wyjaśnień
i przyjmowanie opinii jest Ewa Gawrysiak – Pełnomocnik wójta ds. uzależnień i ochrony zdrowia.

§  6.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                

Wyświetlono: 693

Facebook.com Twitter.com

Załączniki