Aktualności

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 17 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 57/2019

Wójta Gminy Gościeradów

z dnia 17 października 2019 r.

 

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), art. 30 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.), Uchwały Nr XLI/197/10 Rady Gminy Gościeradów  z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego zarządzam co następuje:

§  1.     Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2020 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia (dalej: projekt programu). Projekt programu będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gościeradów oraz na stronie internetowej gminy.

§  2.     Celem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji i wprowadzenie ewentualnych zgłoszonych uwag.

§  3.     Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 18 października 2019 r. do dnia 04 listopada 2019 r.

§  4.     Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów (pok. nr 19).

§  5.     Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, udzielanie wyjaśnień
i przyjmowanie opinii jest Ewa Gawrysiak – Pełnomocnik wójta ds. uzależnień i ochrony zdrowia.

§  6.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                

Opublikowano: 17 października 2019 10:18

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

skmbc224e_p19101708430.pdf [2.09 MB]

projekt_programu_wspolpracy_do_zarzadzenia.doc [54 KB]

formularz_do_konsultacji.doc [32 KB]

Wyświetleń: 287

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.