Aktualności

Gminny Konkurs Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej 2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

 CELE KONKURSU:
Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych oraz palm i stroików świątecznych związanych z okresem Wielkanocy

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie.
UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz osób dorosłych i twórców ludowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną własnoręcznie wykonaną pracę w każdej z kategorii.
2. Kategorie prac:
 PISANKI powinny być zapakowane w pudełeczko i opisane na odrębnej kartce, technika zdobie-nia pisanek dowolna (wyłącznie wydmuszki).
 PALMY wykonane na konkurs powinny nawiązywać zarówno formą, jak i surowcem do trady-cyjnych palm wielkanocnych.
 STROIK wielkanocny, technika wykonania: dowolna – materiały naturalne ( stroik powinien być wykonany z trwałego materiału, umocowany na podstawce, w koszyczku lub w formie wiszącej ozdoby).
1. W konkursie mogą brać udział prace indywidualne i zespołowe (reprezentacje klas szkolnych).
2. Każda z prac winna zawierać wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz być zaopatrzona w czytelnie na-pisaną metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora, klasa, wiek, placówka edukacyjna (jeżeli doty-czy). Metryczka powinna być przymocowana do pracy na stałe.
TERMIN I MIEJSCE:
Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie na adres:
Gościeradów Folwark, Oś. POM 7, 23-275 Gościeradów, do dnia 16 kwietnia 2019 roku
JURY:
1. Prace konkursowe oceniać będzie Jury konkursowe.
2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Kategorie oceny: sposób wykonania pisanki, palmy, stroika wielkanocnego, wykorzystanie materia-łów, zdobnictwo, formę, inwencję artystyczną i pomysłowość.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Prace nadesłane zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, która będzie otwarta dla zwiedzających od 17 kwietnia 2019 r.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowa-dzenia konkursu.
3. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasa-dach określonych w niniejszym regulaminie.
4. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu. Organizator odstąpi od tego zapisu w regula-minie wyłącznie wówczas, kiedy uczestnik ustali z organizatorem odbiór pracy. Odbiór prac może nastąpić po zakończeniu wystawy, na której będą eksponowane prace.
Zapraszamy do współpracy nauczycieli edukacji regionalnej, plastyki, opiekunów świetlic, bibliotekarzy oraz wszystkich chętnych, którym bliska jest kultura i tradycja wielkanocnej plastyki obrzędowej.

Opublikowano: 25 marca 2019 14:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 278

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.