Wykaz spraw

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

4453
  • WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
  • FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZYT UBIUEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
  • OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

Sekretariat Urzędu Gminy Goscieradów pok. nr 19.

Brak opłat.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Rozpatrzenie sprawy – w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

  • Art. 122 ust. z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2010).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543).

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Gościeradów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacja tel. (15) 838 11 05 wew. 408 – mgr Magdalena Majcher

Formularze i załączniki:

Wniowek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika [doc, 43 KB]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [doc, 289 KB]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [xlsx, 79.2 KB]

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis [docx, 21.68 KB]

Klauzula informacyjna [doc, 38.5 KB]

Informacje dodatkowe dotyczące dofinansowania [docx, 21.72 KB]

Kategorie:

Dofinansowanie

Edukacja

Jednostka prowadząca:

Stanowisko do spraw edukacji i spraw społecznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.