Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie postępowań rozgraniczenia nieruchomości na terenie Gminy Gościeradów

GN.6830.2a.2016                                                                                 Gościeradów, dn.05.12.2016 r.

                                                                    

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

o wartości poniżej 30 000 euro

dotyczy: zamówienia  obejmującego przeprowadzenie postępowań  rozgraniczenia nieruchomości  na terenie Gminy  Gościeradów w roku 2017

 
            Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.)       

 

WÓJT  GMINY  Gościeradów 

zaprasza do składania ofert

 na przeprowadzenie postępowań   rozgraniczenia  granic nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Gościeradów. 


Zamawiający:

Gmina  Gościeradów

23-235 Gościeradów
tel.15/838 11 05    fax.15/838 11 40
NIP:  715 186 35 53     REGON:  830409643
 

   Rozgraniczenie nieruchomości polegające na wykonaniu czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami  zgodnie z wnioskami od właścicieli nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów stosownie do treści art. 31  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. , poz.520 z poźn.zm.).

     W cenie oferowanej dla rozgraniczenia nieruchomości  na odcinku 100 mb oraz dla każdych następnych 100 mb  dokonanych pomiarów, należy uwzględnić wszystkie  koszty podane w ofercie jako cenę stałą, niezmienną w czasie trwania umowy.

Proszę o składanie ofert , gdzie  zamówieniem jest:

 rozgraniczenie nieruchomości z podaniem ceny za 100 mb ustalenia granicy i za każde następne 100 mb.

Termin realizacji zamówienia:    2017  rok


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
 
Zapytania o przedmiot zamówienia:
 
Wszelkie informacje dotyczące  przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w  Gościeradowie, pok. Nr 2  lub pod nr tel. 15/838 11 05  wew. 415.
 
Sposób przygotowania oferty :

w ofercie należy podać          

-   NIP/ REGON/PESEL,

–  numer  i zakres uprawnień ,

–  numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

–  adres firmy,


Oferenci przedstawiają swoje oferty  w zł  brutto  za :

- 100 mb  rozgraniczenia nieruchomości  oraz za każde następne 100 mb.


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia  20.12.2016 r. do godz. 9 00   w siedzibie Urzędu Gminy w Gościeradowie  pok. Nr 19  lub przesłać   faksem na nr  15/838 11 40 lub e-mailem: poczta@goscieradow.pl   


 Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa  cena


Załącznik

- formularz ofertowy

Opublikowano: 05 grudnia 2016 12:20

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert [478.63 KB]

Formularz ofertowy [35.78 KB]

Wyświetleń: 421

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.