Aktualności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

     Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w nawiązaniu do art. 9 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)

z a w i a d a m i a m

mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Gościeradów, że w dniu 11.02.2019 r. została wydana decyzja znak: OŚGO.6233.1.2019 o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gościeradów na okres 10 lat firmie „AS” Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Kowalik, ul. Suchyńska 20, 23-275 Kraśnik.

 Wydana decyzja z dniem 13 marca 2019 r. stała się prawomocna.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów, na stronie internetowej Gminy Gościeradów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gościeradów.

Opublikowano: 13 marca 2019 12:58

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

skmbc224e_p19031313100.pdf [320.94 KB]

Wyświetleń: 136

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.