Aktualności

ROZPORZĄDZENIE NR 59 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 30 października.

ROZPORZĄDZENIE NR 59 WOJEWODY LUBELSKIEGO (link otworzy duże zdjęcie)

ROZPORZĄDZENIE NR 59
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
w powiatach kraśnickim i opolskim

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. b, 4, 7, 8b, 8c, 8g i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1855 z późn. zm.), w związku z § 18 ust. 2 - 4 rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754), po stwierdzeniu w powiecie kraśnickim w dniu 26 października 2018 r. przypadku choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzika w miejscowości Stary Rachów, gmina Annopol, poza obszarami objętymi restrykcjami na podstawie decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm), dla którego to przypadku obszar skażony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń o promieniu 10 km wokół przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików, obejmujący:

1) powiecie kraśnickim:

a)    gminę Annopol,

b)    w gminie Gościeradów miejscowości: Aleksandrów. Gościeradów, Mniszek, Księżomierz, Liśnik Duży, Liśnik Duży-Kolonia, Łany, Wólka Gościeradowska,

c)    w gminie Dzierzkowice miejscowość Ludmiłówka;

2) w powiecie opolskim miejscowości: Dębniak, Miłoszówka, Pielgrzymka, Stasin, Stefanówka, Ugory w gminie Józefów Nad Wisłą.

§ 2. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

  1. przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
  2. wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
  3. wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
  4. uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego;
  5.  wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
  6. prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
  7. dokarmiania dzików.

§ 3. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 1, nakazuje się:

1. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych gospodarstw oraz przed wjazdami do gospodarstw i wyjazdami z tych gospodarstw, a także przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków oraz stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego;
2. oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu po każdym przemieszczeniu: 1) świń i dzików, 2) tusz świń i dzików, 3) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń i dzików, 4) pasz, 5) nawozów naturalnych, 6) przedmiotów. które mogą spowodować szerzenie choroby;
3. niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich o padłych dzikach;
4. prowadzenie poszukiwania padłych dzików przez pracowników Służb Leśnych;
5. niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami do nadzorowanego przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1, gdzie tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń;

6. wykorzystanie na potrzeby własne myśliwych lub zniszczenie w sposób przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr I069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), Dz. Urz. UE L 300 z 14.X1.2009 r. z późn. zm., tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do nadzorowanego przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, po wykluczeniu u tych dzików afrykańskiego pomoru świń w wyniku badań laboratoryjnych. Dziki te, bez patrochów, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 oraz podlegają usunięciu zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009. Patrochy tych dzików kwalifikowane są jako materiał kategorii 2 oraz podlegają usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia 1069/2009
7. zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał kategorii 1, podlegający usunięciu zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009.

 

§ 4. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 1, właściwy Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza badania, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, w celu stwierdzenia albo wykluczenia afrykańskiego pomoru świń:

1 ) świń chorych lub padłych; 2) świń zgłoszonych do uboju na własny użytek — w przypadku podejrzenia afrykańskiego pomoru świń; 3) wszystkich dzików odstrzelonych lub padłych.

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Kraśniku i Opolu Lubelskim, Burmistrzowi Annopola i Józefowa Nad Wisłą, Wójtom Gmin wymienionych w § 1, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kraśnik, zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich na obszarze skażonym.

§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze skażonym.

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Opublikowano: 06 listopada 2018 12:14

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 275

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.