Aktualności

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku, Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie oraz Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy

Karteczka z napisem ogłoszenie (link otworzy duże zdjęcie)

ZARZĄDZENIE NR 248/2018
WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku, Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie oraz Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:

  1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku, Mniszek 67,
    23 – 275 Gościeradów – na warunkach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

  2. Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie, Gościeradów Folwark 18, 23 – 275 Gościeradów – na warunkach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

  3. Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy, Księżomierz – Kolonia 14, 23 – 275 Gościeradów – na warunkach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konkursy przeprowadzą Komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Gościeradów odrębnymi zarządzeniami.

§ 3. Ogłoszenia o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Gościeradów, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gościeradów oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Gościeradów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt        

Mariusz Szczepanik

Opublikowano: 14 czerwca 2018 14:31

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 248/2018 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku, Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie oraz Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy [419.33 KB]

Załącznik nr 1-ogłoszenie PSP Mniszek [1.39 MB]

Załącznik nr 2-ogłoszenie ZPO Gościeradów [1.39 MB]

Załacznik nr 3-ogłoszenie ZS Księżomierz [1.38 MB]

Wyświetleń: 593

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.