Aktualności

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Zdjęcie przedstawiające pieniądze. (link otworzy duże zdjęcie)

Informuję, że w terminie od 1 do 15 września 2017 roku można o składać w Urzędzie Gminy Gościeradów w Sekretariacie-pok. nr 19 lub w pok. nr 3 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2017/2018.

Ogólne zasady ubiegania się o stypendium szkolne nie uległy zmianie, a więc:

 • Posiadanie statusu ucznia szkół publicznych lub niepublicznych lub słuchacza – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • Posiadanie statusu wychowanka publicznych i niepublicznych ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • Zamieszkanie na terenie gminy Gościeradów;
 • dochód netto na 1 członka rodziny nie może przekroczyć 514 zł (przy czym dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł).

Rodzic/opiekun ucznia lub pełnoletni uczeń, jeśli spełnia powyższe warunki, powinien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami
w ustawowym terminie. Wnioski składane po terminie także będą przyjmowane, ale muszą posiadać dodatkowo stosowne uzasadnienie. Wymaganymi załącznikami do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego są:

 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły;
 • Oświadczenie o osiąganiu lub nieosiąganiu dochodów z pracy dorywczej – netto;
 • Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach całej rodziny za ostatni miesiąc – netto (wyjątkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie może być dołączone zaświadczenie o dochodach z ostatniego roku podatkowego lub oświadczenie);
 • Uzasadnienie.

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące dochodu znajduje się przy wniosku o przyznanie stypendium szkolnego – art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930 z późn.zm.).

Natomiast w ciągu całego roku szkolnego 2017/2018 można składać wnioski
o przyznanie zasiłku szkolnego
. Warunki konieczne do ubiegania się o taką pomoc:

 • Posiadanie statusu ucznia, słuchacza lub wychowanka jak powyżej;
 • Zamieszkanie na terenie gminy Gościeradów;
 • Wystąpienie zdarzenia losowego i złożenie w terminie 2 miesięcy od jego wystąpienia wniosku do Urzędu Gminy Gościeradów.

W przypadku zasiłku szkolnego nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wnioskodawca ubiegający się o zasiłek szkolny musi wykazać, że zaistniałe zdarzenie losowe wpłynęło bezpośrednio na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a wypłata dokonywana jednorazowo. Druki wniosku i oświadczenia można pobrać ze strony internetowej urzędu www.goscieradow.pl. Informacji udziela p. Magdalena Majcher, pok. nr 3, tel. (15) 838 11 05 wew.408.

Opublikowano: 10 sierpnia 2017 14:25

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Oświadczenie o osiąganiu lub nieosiąganiu dochodów z pracy dorywczej – netto. [13.82 KB]

W N I O S E K O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW na rok szkolny 2017/2018 [47 KB]

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW na rok szkolny 2017/2018 [78.5 KB]

Przykładowe wydatki, które mogą być refundowane w ramach stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 [15.74 KB]

Przykładowe wydatki, które nie podlegają refundacji w ramach stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018: [14.43 KB]

Wyświetleń: 244

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.