REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje selektywnie zbierane odpady komunalne, odpady komunalne ulegające biodegradacji (tzw. „bioodpady”) oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do ich unieszkodliwiania lub odzysku.

 

I. Zasady ogólne:

 

 1. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone przez mieszkańców Gminy Gościeradów, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tego tytułu ponoszą opłatę na rzecz gminy (nie mają zadłużenia).

 2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK (zabrania się samowolnego pozostawiania odpadów).

 3. Przyjęcia dokonuje się wyłącznie po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.

 4. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady, PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.

 5. Do rozładunku dostarczonych odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK zobowiązany jest ich dostawca.

 6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika PSZOK.

 

II. Ustalenia szczegółowe:

 

 1. PSZOK przyjmuje odpady w każdy dzień tygodnia w godzinach od 8.00 do 15.00 za wyjątkiem dni wolnych od pracy.

 2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

 3. Pozostałości płynnych odpadów niebezpiecznych powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

 4. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 5. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest;

 • odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe;

 • złom metali żelaznych;

 • rozpuszczalniki;

 • kwasy;

 • alkalia;

 • odczynniki fotograficzne;

 • szyby samochodowe;

 • szkło zbrojone i hartowane;

 • zmieszane odpady komunalne;

 • części samochodowe;

7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

 • stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów przyjmowanych;

 • stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach;

 • stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych;

 • stwierdzenia braku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaległości w opłatach na rzecz gminy.

8. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku (na żądanie).

9. Odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne, przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom unieszkodliwienia, przygotowania do ponownego użycia i odzysku.

 

III. Postanowienia końcowe:

 

 1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik PSZOK na miejscu lub telefonicznie.

 2. Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów.

 3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny jest na stronie internetowej gminy Gościeradów oraz na tablicy ogłoszeń PSZOK.

 

 

 

 

ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW

PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

20 01 01

Papier i tektura

gazety, katalogi, reklamówki papierowe oraz opakowania z papieru i tektury 15 01 01

20 01 02

Szkło

szkło białe i kolorowe, opakowania ze szkła 15 01 07 oraz szkło 17 02 02

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

odpady nie zawierające odpadów mięsnych

20 01 10

Odzież

  -

20 01 11

Tekstylia

oraz opakowania z tekstyliów 15 01 09

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

  -

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

  -

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

  -

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

  -

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0133

  -

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

drewno niemalowane, niezanieczyszczone, opakowania z drewna 15 01 03 oraz drewno 17 02 01

20 01 39

Tworzywa sztuczne

tworzywa sztuczne niezanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy, opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 oraz tworzywa sztuczne 17 02 03

20 01 40

Metale

oraz opakowania z metali 15 01 04

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów
i parków

części roślin z ogrodów i parków

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

gleba i ziemia niezanieczyszczone

20 03 02

Odpady z targowisk

niezmieszane

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

meble, meble tapicerowane, wanny i brodziki z tworzyw sztucznych, grzejniki, felgi, wanny żeliwne i blaszane, meble z tworzyw sztucznych, ramy okienne i okna oszklone, drzwi pełne i przeszklone, duże zabawki plastikowe

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

niezanieczyszczone

17 01 02

Gruz ceglany

niezanieczyszczony

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

niezanieczyszczone

17 03 80

Odpadowa papa

-

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

wełna mineralna ,wełna szklana, styropian, pianka montażowa

16 01 03

Zużyte opony

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

płytki CD, DVD

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, np. pudełka tekturowe z folią lub aluminium, kartoniki do żywności z laminatem

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Gościeradów

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.